Знак «Заслуженный мастер спорта СССР» № 2810, за отдельную плату заполним удостоверение к знаку и поставим печать.

ссылка на удостоверение http://www.voenznak.kiev.ua/nezapolnennoe-udostoverenie-k-znaku-zasluzhennyiy-master-sporta-vkleim-fotografiyu-i-postavim-pechat-po-zhelaniyu/

dsc_0154 dsc_0155 dsc_0156 dsc_0157 dsc_0158 dsc_0159 dsc_0160 dsc_0161 dsc_0162 dsc_0163 dsc_0164